शिरुर तालुक्याच्या पश्चिम भागात अपहरण करून दहशत करत खंडणी गोळा करणारी टोळी पाच गावठी पिस्टल व जिवंत काडतूसासह जेरबंद – स्थानिक गुन्हे शाखा, पुणे ग्रामीण ची कारवाई


पुणेरी पहाट वृत्तसेवा पुणे प्रतिनिधी- भिमराव कडाळे पाटिल 7770074204 शिरूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील पिंपरखेड, काठापूर, पंचतळे, जांबूत, कावळ पिंपरी परीसरातील गावांमध्ये अवैध गावठी पिस्टल, हत्यारे बाळगून खून, खुनाचा प्रयत्न तसेच अपहरण करून मारहाण करणे, दहशत करून खंडणी गोळा करणारी टोळी सक्रिय झाली होती.

इसम नाम लियाकत नूरइस्लाम मंडल वय ५४ वर्षे, रा. निरगुडसर ता आंबेगाव जि पुणे याचा बांधकाम व्यवसाय असून तो पिंपरखेड, जांबूत या परीसरात घरांची बांधकामे करतो. दि. ०२/०९/२०२३ रोजी काठापूर गावचे हहीत त्याचे काही इसमांनी अपहरण करून स्विफ्ट कारमध्ये जबरदस्तीने बसवून नेवून त्याचे जवळील मोबाईल, पाकीट, पाच हजार रूपये असे काढून घेतले व त्याला मारहाण करत फाकटे गावचे हद्दीत नेवून बांधकाम व्यवसाय करायचा असेल तर आमचे कडून वाळू घ्यायचो आणि दहा लाख रूपये द्यावे लागतील असे म्हणून लियाकत मंडल याने पैसे देण्यास नकार दिल्याने अपहरण करणारे व्यक्तींनी लाकडी काठी, दांडक्याने मारहाण करून त्याचा हात फ्रेक्चर केला. त्यावेळी अपहरण करणारे एका व्यक्तीने त्याचे जवळील पिस्टल काढून कॉक केले आणि लियाकत मंडल याचे डोक्याला लावून, तुला आता खल्लास करतो, असे म्हणत पिस्टलचा ट्रिगर दाबत असताना लियाकत मंडल याने एक लाख रुपये देतो असे सांगितलेने त्यास जिवंत सोडून त्याचे मुलाने एक लाख रूपये आणून दिले नंतर लियाकत मंडल यास सोडून दिले. याबाबत शिरूर पोलीस स्टेशन येथे ७८५/२०२३ भा.दं. वि.का.क. ३०७,३२६,३४१, ३६४(अ),३८४,३८५,३८६, ३८७,३४ भा.ह.का.क. ३,२५ प्रमाणे नोंदविण्यात आलेली

आहे.

सदरचा प्रकार हा ग्रामीण भागात घडल्याने मा. पोलीस अधीक्षक साो. पुणे ग्रामीण व मा. अपर पोलीस अधीक्षक साो. पुणे विभाग यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेस सुचना व मार्गदर्शन करून गुन्हयातील आरोपींचा शोध घेवून टोळी जेरबंद करणेचावत आदेश दिले.

स्थानिक गुन्हे शाखेचे पो नि अविनाश शिळीमकर साो यांनी विशेष तपास पथक तयार करून आरोपींचा शोध घेण्यास सांगितले. गुन्हयातील अपहरण करणारे आरोपी हे सराईत रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याने आरोपी गुन्हा केलेनंतर परागंदा इ ाले होते. आरोपीचा ठाव ठिकाणा लागू नये म्हणून आरोपी हे वेगवेगळया जिल्हयात जावून ठिकाणे बदलून राहत होते. त्यामुळे आरोपींचे ठिकाणाजवळ पोलीस पथक पोहोचण्यापूवीं आरोपी ते ठिकाण बदलून दुसन्या ठिकाणी जात होते. आरोपींची सखोल माहिती काढून गुन्हयातील मुख्य तीन आरोपी हे कोरेगाव भिमा या परीसरात येणार असून ते मध्यप्रदेश राज्यात पळून जाण्याचे तयारीत असल्याची बातमी मिळाल्याने त्यांना सापळा रचून ताब्यात घेण्यात आले. ताब्यात घेण्यात आलेले आरोपींची नावे १) अंकुर महादेव पाबळे, वय २६ वर्ष, २) ज्ञानेश्वर ऊर्फ माऊली श्रीकांत पाबळे, वय २५ वर्षे, दोघे रा. कावळ पिंपरी ता शिरूर जि पुणे ३) विशाल ऊर्फ आण्णा शिवाजी माकर, वय २३ वर्षे, रा. ढोकसांगवी ता शिरूर जि पुणे अशी असून त्यांनी सर्वानी आरोपी नामे ४) दिलीप रामा आटोळे वय ४५ वर्षे, रा. जांबुत दुडेवस्ती ता. शिरूर जि पुणे, ५) निलेश बबन पळसकर, वय ३५ वर्षे रा. जांबूत ता. शिरूर जि पुणे यांनी सर्वांनी गुन्हा करण्याचा कट रचून गुन्हा करणेसाठी पाच गावठी पिस्टल व जिवंत काडतूसे उपलब्ध करून गुन्हा केला आहे. सर्व आरोपी ताब्यात घेवून चौकशी करता यातील आरोपी नामे दिलीप आटोळे हा वाळू व्यावसायिक असून आरोपींचे ताब्यातून पाच गावठी पिस्टल, नऊ जिवंत काडतूस हस्तगत करणेत आलेले असून ३४००/- रूपये व फिर्यादीचे काढून घेतलेले आधारकार्ड, पॅनकार्ड, ड्रायव्हींग लायसन्स, मो.सा.ची चावी, लाकडी दांडके हस्तगत करणेत आलेले आहेत.

सदरची कामगिरी मा. पोलीस अधीक्षक श्री. अंकित गोयल, सो, पुणे ग्रामीण, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. मितेश घट्टे साो. पुणे विभाग यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, शिरूर पो स्टे चे पो नि संजय जगताप, स्थागुशा चे पथकातील पो.स.ई गणेश जगदाळे, पोहवा तुषार पंदारे, राजू मोमीण, अतुल डेरे, जनार्दन शेळके,

योगेश नागरगोजे, विजय कांचन, चंद्रकात जाधव, मंगेश थिगळे, ज्ञानेश्वर क्षिरसागर, हेमंत विरोळे, पोना धिरज जाधव, समाधान

नाईकनवरे, बाळासाहेब खडके, शिरूर पो.स्टे. चे पोसई अभिजीत पवार, सफौ जी.एन. देशमाने, पोहवा नितीन सुद्रीक, पोना बाळू भवर, पोना एन. जगताप, पोना व्ही मोरे, पोकों एन. थोरात, पोकों. ए. भालसिंग, पोकों. आर. हाळनोर, मपोकों, पी. देशमुख यांनी केली असून पुढील तपास शिरूर पोलीस स्टेशन करत असून आरोपींना दि. २१/१०/२०२३ रोजी पर्यंत पोलीस कोठडी मंजूर करण्यात आलेली आहे.

आरोपींवरील दाखल गुन्हे आरोपीचे नाव

अ.क्र.

अंकुर महादेव पाबळे

विशाल ऊर्फ आण्णा शिवाजी माकर

ज्ञानेश्वर ऊर्फ माऊली श्रीकांत १ पाबळे

पुणे ग्रामीण पोलीस

१) शिरूर पो स्टे गुरनं ४५१/२०१५ भादंवि. ३६३,३७६

२) शिरूर पो स्टे गुरनं ८१६/२०२१ भादंवि. ३९५, १२० (ब), २०१,

भा.ह.का.क. ३.२५

३) नारायणगाव पो स्टे गुरनं ३९/२०२२ भादंवि. ३०२.१२० (व), १४३,१४७,१४८,१४९

१) रांजणगाव पो स्टे गुरनं १७६/२०१७ भादंवि. ३५४ अ,४५२, १४३,१४७,१४८,१४९,५०४, ५०६ २) नारायणगाव पो स्टे गुरनं ३९/२०२२ भादंवि. ३०२,१२० (व),

१४३,१४७,१४८,१४९ ) नारायणगाव पो स्टे गुरनं ३९/२०२२ भादंवि. ३०२,१२० (च), १४३,१४७,१४८,१४९

१) शिरूर पो स्टे गुरनं १०५/२०११ भादंवि. ३०२ इतर २) पारनेर पो स्टे गुरनं ८६/२०१३ भादंवि. ३०७

३) शिरूर पो स्टे गुरनं ६२/२०२२ भादंवि ३२६,३०७

४) शिरूर पो स्टे गुरनं ८५/२०२२ भादंवि. ३८७,३२३ ५) नारायणगाव पो स्टे गुरनं ३९/२०२२ भादंवि. ३०२.१२० (ब),

दिलीप रामा आटोळे

दाखल गुन्हे

१४३,१४७,१४८,१४९


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *